Over Cultura

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente Ede. De naam is afgeleid van het begrip cultuur, en niet zomaar. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura staat voor leren, informeren en genieten door middel van Kunst & Cultuur. Cultura faciliteert, informeert en inspireert en doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de Molenstraat en vanuit de vestigingen Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en het Westhoffhuis in Lunteren. Daarnaast is Cultura actief op verschillende locaties met de Bibliobus en educatieve programma’s op scholen.

Alles over Cultura

 • Theater
 • Filmhuis
 • Bibliotheek
 • Cursussen voor beeldende kunst, musical, dans, muziek, fotografie en theater
 • Galerie
 • Café
 • Evenementen

Cultura biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen en ontspannen. Cultura is er voor iedereen, voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en verschillende interesses.

Onze missie

Wij geloven dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestigingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want Cultuur is voor iedereen!

Onze visie

We zijn er om cultuur in al haar verschijningsvormen te stimuleren, te begeleiden en te laten beleven. Met een programma en middelen die passen in de huidige samenleving. Voor Cultura betekent dat ook dat er nieuwe producten en diensten worden bedacht en ontwikkeld.

Strategische doelen 2022-2025

Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze ambities voor nu en in de periode die voor ons ligt.

 • De samenwerkingspartner en aanjager in cultuur
 • Edenaren geven hun eigen cultuur vorm
 • Cultura transformeert naar een nieuwe en hybride culturele wereld
 • Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind
 • Onze mensen, het kapitaal van de organisatie.

Stichting Cultura heeft als doel:

 • het bevorderen van de muzikale en dansante vorming van de inwoners van de gemeente Ede;
 • het verwezenlijken en in stand houden van één geïntegreerd bibliotheekstelsel in de gemeente Ede in overeenstemming met de geldende wettelijke en andere door of vanwege de overheid gegeven voorschriften voor openbare bibliotheken;
 • het ten dienste van alle inwoners van de gemeente Ede bevorderen van een goede bibliotheekvoorziening, zonder daarbij onderscheid te maken naar godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid, levensbeschouwelijk inzicht, maatschappelijke groepering of sociale achtergrond;
 • het bevorderen en stimuleren van kunstzinnige vorming en creativiteitsontwikkeling en het kweken van belangstelling voor diverse vormen van kunstuitingen;
 • het uitvoeren en mede ontwikkelen van een podiumbeleid in relatie tot lokale en regionale voorzieningen;
 • het tot stand brengen van een optimale informatievoorziening op het terrein van kunst en cultuur tussen en voor diverse instellingen en tussen aanbieders/ aanbod en publiek;
 • het zorgdragen voor en bevorderen van afstemming tussen cultureel aanbod en publiek(sgroepen);
 • het zorgdragen voor en bevorderen van een goed en levendig cultureel klimaat;
 • het bevorderen van samenhang en samenwerking in de cultuursector en het daarin stimuleren en activeren van lokale instellingen, organisaties en groepen, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Doelen zoals verwoord in de statuten van Cultura.

Cultura faciliteert, regisseert, initieert en verrijkt cultuur voor de bewoners van de regio Ede en haar gasten

Cultuur raakt je, het inspireert je, opent en verbindt. Cultuur is voor en van iedereen! Voor de komende jaren ligt de nadruk op twee werkwoorden: faciliteren en initiëren. We blijven bevlogen werken om een compleet en rijk aanbod van culturele activiteiten aan te bieden. Daarnaast nemen we het initiatief om meer structurele samenwerking op te zetten met scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het strategisch beleidsplan is hier te downloaden.

Organogram

Het organogram van Cultura is hier te downloaden.

De statuten van Stichting Cultura zijn voor het laatst gewijzigd op 14 februari 2024.

Bestuur en toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Daarnaast conformeert Cultura zich aan de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Het Bestuur

Gerry Poelert is directeur-bestuurder van Cultura. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daarin vastgelegd.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Cultura werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

Profiel

De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de directeur-bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht stelt de jaarstukken vast en keurt het beleidsplan goed. Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Cultura en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn onder andere bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

Samenstelling

De Raad van Toezicht Cultura, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

Dhr. E. ten Holte Voorzitter
Beroep: Raad van Bestuur Stichting Anton Constandse Den Haag
Functies en nevenfuncties: Raad van Toezicht Moviera/Raad van Commissarissen Regioplus

Mevr. N. van Burgsteden Vicevoorzitter
Beroep: Lid raad van bestuur Triade Vitree

Dhr. J. Landman
Beroep: Programmadirecteur Transitie & Resultaatgericht werken – RIVM
Functies en nevenfuncties: Lid RvT – KNSB (voorzitter auditcommissie) / Projectcoach Cohezy /  Voorzitter CvA – Wageningsk Studinteselskip foar Fryske Studzje

Dhr. M. Ruperti
Beroep: Samenwerkend partner Cleerdin & Hamer Advocaten LLP
Functies en nevenfuncties: Raad van Advies Veteranen Search Team

Het rooster van aftreden is als volgt:

Norma van Burgsteden
Benoeming per: 01-04-2019
Herbenoeming per: 01-04-2023
Aftreden per: 01-04-2027

Jolle Landman
Benoeming per: 01-04-2019
Herbenoeming per: 01-04-2023
Aftreden per: 01-04-2027

Edwin te Holte
Benoeming per: 01-04-2021
Herbenoeming per: 01-04-2025
Aftreden per: 01-04-2029

Michael Ruperti
Benoeming per: 01-04-2021
Herbenoeming per: 01-04-2025
Aftreden per: 01-04-2029

Bankgegevens: NL35RABO0395187028

Fiscaal nummer: 811496557B01

Kamer van Koophandel: Ede 09130903

Contactgegevens: Stichting Cultura | Molenstraat 45 | 6711 AW EDE | Postbus 44 | 6710 BA | EDE T: (0318) 67 28 00 | F: (0318) 67 28 01 | E: info@cultura-ede.nl | W: cultura-ede.nl

Directeur–bestuurder: Mevr. G. Poelert

Beloningsbeleid: Medewerkers van Cultura worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken, CAO Kunsteducatie of CAR-UWO.

Doelstelling: Hiervoor verwijzen wij naar de missie en de visie.

Jaarverslag en financiële verantwoording: Hiervoor verwijzen wij naar het  jaarverslag 2019, het jaarverslag 2020, het jaarverslag 2021, het jaarverslag 2022 en het jaarverslag 2023