Bezoekersvoorwaarden theater en filmhuis

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van een bezoeker met het theater en het filmhuis in Cultura. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs koopt.

1. Toegangsbewijs
 • Indien dit wordt gevraagd dient de bezoeker zijn toegangsbewijs aan een medewerker van Cultura te tonen.
 • Heeft de bezoeker een toegangsbewijs gereserveerd, dan zorgt hij er voor dat hij de kaart uiterlijk een half uur, voordat de voorstelling of film begint koopt.
 • De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs voor zichzelf te houden en niet aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.
 • Cultura kan de ontvangst van een toegangsbewijs niet garanderen. Als de bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig bij Cultura. Tijdig wil zeggen voor aanvang van de voorstelling of evenement. De bezoeker ontvangt een nieuw toegangsbewijs als hij kan aantonen dat hij deze gekocht heeft.
 • Als de voorstelling waarvoor de bezoeker een toegangsbewijs heeft gekocht wordt afgelast, dan ontvang hij het aankoopbedrag retour. Hij ontvangt van ons meer informatie op het e-mailadres waarmee hij het toegangsbewijs heeft gekocht.
 • Als de bezoeker zelf het toegangsbewijs voor de voorstelling wil annuleren, dan ontvangt hij een Cultura-bon/tegoed ter waarde van het aankoopbedrag.
 • Indien aannemelijk is dat er sprake is van vervalsing van een toegangsbewijs heeft Cultura het recht om de houder van het toegangsbewijs de (verdere) toegang tot de voorstelling/evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker aanspraak kan maken op vergoeding van geleden schade die hij hierdoor zal lijden.
2. Livestream

Met een toegangsbewijs kan de bezoeker eenmalig op één apparaat een livestreamvoorstelling bekijken. De livestream voorstelling mag alleen in huiselijke kring worden gekeken. Het is verboden om in een groter georganiseerd verband te kijken.

3. De voorstelling
 • Te laat voor de voorstelling
  Om artiesten en publiek niet te storen, is het na aanvang van de voorstelling niet meer mogelijk de zaal binnen te gaan, ook niet met een geldig plaatsbewijs. Laatkomers kunnen na de eventuele pauze de zaal in.
 • Opnames
  Helaas is het niet toegestaan om tijdens een voorstelling of concert foto’s of andere opnames te maken. Dit is storend voor de artiesten op het podium én voor het publiek en is in strijd met de privacywetgeving.
 • Minimale leeftijd
  Cultura mag de bezoeker weigeren als deze niet de minimale leeftijd heeft bereikt die door de bespeler/impresario of Cultura is opgegeven. Er geldt dan geen restitutie van de aangeschafte toegangsbewijzen en/of overige kosten.
4. Garderobe

Bij het gebruik van de betaalde garderobe is de aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot €150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (incl. inhoud). Cultura is niet aansprakelijk voor indirecte en/of vervolgschade.

Cultura hanteert bij voorstellingen het gebruik een bewaakte garderobe, behalve als er omstandigheden zijn waarop dit niet wenselijk of niet mogelijk is. In het geval van gebruik van een onbewaakte garderobe kan Cultura niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal.

5. Verplaatsing voorstelling/evenement

Indien een evenement door Cultura wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop de voorstelling zal plaatsvinden. Cultura kan er voor kiezen om bij verplaatsing nieuwe toegangsbewijzen te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de bezoeker op de nieuwe datum de voorstelling/evenement niet kan of wil bezoeken dan heeft hij recht zijn toegangsbewijs bij Cultura in te leveren en ontvangt hij restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop de voorstelling/evenement zou plaatsvinden reageert en hij een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan Cultura overlegt.

6. Overmacht Cultura

Cultura is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Cultura. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Cultura onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing. .

7. Privacy

Om de bezoeker zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat Cultura persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De persoonsgegevens worden in de administratie verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving.

Het gaat om de volgende gegevens:
Bij het online bestellen van kaarten vragen wij een aantal persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens of om een persoonlijk account aan te maken.

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende diensten:

 • Voor het toesturen van aangekochte tickets
 • Om een account aan te maken op onze website
 • Om je te informeren over praktische zaken bij een voorstelling/film/evenement waar je kaarten voor heeft gekocht
 • Om contact met je op te nemen en te reageren op door jouw gestelde vragen
 • Om aangevraagde informatie of een jaarprogramma toe te sturen
 • Om de nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen, als je je daarvoor hebt aangemeld
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening.
 • De bezoeker kan zich te allen tijd beroepen op het recht op inzage en/of zich afmelden voor ontvangst van mailings.
 • De informatie via nieuwsbrieven bieden wij alleen aan als de bezoeker daarvoor toestemming geeft. Wilt hij zich afmelden voor een nieuwsbrief, dan kan dat via de afmeldlink, via het account of een mail naar klantenservice@cultura-ede.nl.
 • De servicemail, behorende bij een voorstelling wordt automatisch gegenereerd. Dit betreft informatie over de voorstelling waarvoor de bezoeker kaarten gekocht heeft, zoals aanvangstijd, duur van een voorstelling, wijziging of inleiding bij de voorstelling.
8. Camera opnamen

Cultura heeft het recht om bij een voorstelling of evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaande, tijdens en/of na afloop van de voorstelling/evenement. De bezoeker wordt niet identificeerbaar in beeld gebracht. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

Een uitzondering hierop:
Bij sommige evenementen/voorstellingen staat in de ruimte vermeld dat er opnamen gemaakt kunnen worden en dat de bezoekers zelf aan moet geven of hij niet in beeld wil komen.

9. Overige voorwaarden

Cultura is gerechtigd om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Cultura de bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Als de bezoeker een natuurlijk persoon is en als aan de bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heeft de bezoeker het recht de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de wijzigingen in werking treden.

Naast deze voorwaarden voor het theater zijn ook de algemene voorwaarden van Cultura van toepassing.

Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Cultura is het Nederlandse recht van toepassing.