CMK

Wat is CMK?

Met de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met medio 2025 voortgezet.

CMK is een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA, in samenwerking met de gemeente Ede. Het programma voor de gemeente Ede wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door het Educatieteam van Cultura.

Voor meer informatie over het landelijke CMK klik je hier.

visie voor 2021-2024

 • Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op scholen voor speciaal onderwijs.
 • Een duurzaam programma voor elke school, passend binnen de visie en mogelijkheden van de individuele school.
 • Programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de culturele omgeving van de school.
 • Werken aan kansengelijkheid door het bereiken van meer scholen.
 • Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers.
 • Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal.

CMK

Cultuur heeft iedereen iets te bieden en maakt je als mens rijker. Onze missie is iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in één van onze vestigingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. We willen inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. We zorgen voor verbinding in de samenleving, door iedereen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen, maar ook door er te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen.

Culturele reis voor alle kinderen in de gemeente Ede: 

We willen alle kinderen in Ede kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie aanbieden in samenwerking met onze partners binnen en buiten Ede. Zo verbeteren we samen met onze partners en onze scholen het gehele cultuureducatieaanbod in Ede en zorgen er voor we dat alle schoolkinderen in het PO, speciaal onderwijs en VO een onvergetelijke culturele reis door hun schooltijd meemaken en beleven.

Ontdekkingsreis Culturele talenten Edese kinderen:
We zetten in op langdurige samenwerkingen met scholen om van alle kinderen hun culturele talenten te ontdekken. De deskundigheidsbevordering en integratie van het culturele programma in de school is daar een essentieel onderdeel van. We helpen leerkrachten en scholen om een individueel ontwikkelplan te maken én organiseren inspirerende kennisdelingsdagen.

Kansengelijkheid:
In de nieuwe CMK-periode ligt de nadruk op kansengelijkheid. Waar je ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in de gemeente Ede. In het kader van kansengelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is en of we hiervoor programma’s kunnen ontwikkelen.

 

We starten met een inventarisatie van jouw wensen d.m.v. een ambitiegesprek. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK hebt deelgenomen. We willen samen inzicht krijgen waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wil gaan.

In het gesprek komen de volgende punten aan de orde:

 • Visie op cultuureducatie
 • Deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school
 • Samenhangend programma
 • Samenwerking met je culturele omgeving

De cultuurmakelaar stelt een plan op en bespreekt dit met de school. Bij akkoord worden de activiteiten ingepland en uitgevoerd.

Kosten zijn gemiddeld € 5,- per leerling per schooljaar.

Kan mijn school meedoen?

Alle basisscholen in de gemeente Ede kunnen meedoen aan Cultuureducatie Met Kwaliteit. We onderscheiden drie groepen scholen:

 • CMK scholen die doorgaan
 • Nieuwe scholen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs
 • VO scholen

neem contact op!

Laat ons weten of je interesse hebt om binnen CMK 2021-2024 aan de slag te gaan met cultuureducatie op jouw school. Neem contact op met Els of Lieke, de cultuurmakelaars van Cultura. Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek waarin we je wensen bespreken, geven we advies en maken we een plan op maat.

Team Educatie

Els van de Groep | Cultuurmakelaar, specialist dans, Beeldende vorming en speciaal onderwijs

Lieke Nellestein | Cultuurmakelaar en specialist theater

Elleke de Ronde | Programmamanager Erfgoed

Rutger Schehrer | Coördinator Muziek Primair Onderwijs