Algemene voorwaarden Kunstencentrum

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het cursorisch onderwijs van Kunstencentrum Cultura te Ede. Kunstencentrum Cultura behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

1. Inschrijven

Aanmelding dient te geschieden via het digitale inschrijfformulier. Nadat Kunstencentrum Cultura de inschrijving ontvangen heeft, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. De docent stuurt je circa 1 week voor de start van de cursus de status van de cursus met de bijbehorende informatie. Inschrijfformulieren worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst behandeld. Het inschrijfformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ingevuld door een ouder of verzorger (betalingsplichtige). Wanneer de cursist een proefles heeft gevolgd en zich niet besluit in te schrijven, wordt deze niet in rekening gebracht.

 

2. Verbindend verklaring

Door het inschrijfformulier digitaal te versturen, verklaart de aspirant-cursist of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden. De cursist verbindt zich voor de gehele duur van de cursus zoals die vermeld wordt bij de inschrijving.

 

3. Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging dient in alle gevallen schriftelijk aan de cursistenadministratie te worden gemeld. Het tussentijds beëindigen met teruggave of ontheffing van les- of cursusgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de Manager Educatie. Als geldige redenen worden geaccepteerd langdurige ziekte van de cursist of verhuizing buiten de gemeente Ede.

In alle gevallen hanteren wij één volle maand opzegtermijn.

 

4. Afwezigheid van de cursist

· Lessen die door de cursist niet worden bijgewoond, kunnen niet worden ingehaald. Wanneer een cursist meer dan een kwart van het totaal aan gegeven lessen zonder opgaaf van reden afwezig is, heeft Kunstencentrum Cultura het recht de lessen aan de betreffende cursist te staken en de cursist uit te schrijven waarbij voor de cursist de betalingsverplichting van het les- of cursusgeld voor de volledige cursus blijft bestaan.

· De cursist wordt vriendelijk verzocht om zich, in geval van afwezigheid, tijdig af te melden bij de Klantenservice van Cultura, telefoonnummer 0318-672800, met vermelding van de naam van de docent, of door zich direct bij de docent af te melden.

 

5. Lesuitval / afwezigheid van de docent

· Bij afwezigheid van de docent wordt de cursist per sms, app of mail op de hoogte gebracht.

· Bij langdurige ziekte van de docent (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.

· Lessen uit een reeks van 26 of minder, die tijdens de cursusperiode niet kunnen worden gegeven, worden aan het eind van de cursus ingehaald.

· Indien de lessen niet meer ingehaald kunnen worden, ontstaat het recht op restitutie van het lesgeld vanaf 2 lesuitvallen of meer (buiten de vakantieregeling om). Restitutie wordt op schriftelijk verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het aantal gemiste lessen maal het lesgeld gedeeld door het totale aantal lessen minus 2 lessen. Een restitutieaanvraag wordt uiterlijk tot 3 maanden na het jaar waarover je teruggave vraagt, in behandeling genomen.

· Beeldend seizoen 2023 – 2024 heeft 2 blokken van 13 lessen. Hiervoor geldt de restitutie omrekenfactor: aantal gemiste lessen maal het lesgeld gedeeld door 13 minus 1 les.

 

6. Restitutie van lesgeld bij cursussen van 34 lessen

Indien in één cursusjaar 2 of meer lessen (buiten de vakantieregeling om) komen te vervallen, ontstaat recht op restitutie van het lesgeld. Restitutie wordt op schriftelijk verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het aantal gemiste lessen maal het lesgeld gedeeld door 34 minus 2 lessen. Een restitutieaanvraag wordt uiterlijk tot 3 maanden na het jaar waarover je teruggave vraagt, in behandeling genomen.

 

7. Betalingscondities

Voor het volgen van de cursussen is cursusgeld verschuldigd. Hiervoor ontvangen de cursisten een (verzamel-)factuur, ook indien toestemming is gegeven voor automatische incasso. Er zijn twee soorten betalingsmogelijkheden:

 

Automatische incasso;

a) Jaarcursus Musical van 34 lessen in maximaal 7 betaaltermijnen.

b) Cursus Beeldend van 13 lessen in maximaal 2 betaaltermijnen.

c) Cursus Beeldend van 14 lessen in maximaal 2 betaaltermijnen.

d) Theatercursussen van 32 lessen in maximaal 6 betaaltermijnen.

e) Dans- en Theatercursussen van 16 lessen in maximaal 3 betaaltermijnen.

f ) Film- en Artlabcursussen van 13 lessen in maximaal 2 betaaltermijnen.

 

Workshops gelieve in 1x te betalen middels een factuur.

De incasso wordt als mogelijk rond de 25e van de maand afgeschreven, voor seizoen 2023 – 2024 valt dat in week:

week 43 1e incassoronde

week 48 2e incassoronde

week 52 3e incassoronde

week 4 4e incassoronde

week 8 5e incassoronde

week 12 6e incassoronde

week 16 7e incassoronde

Bij latere instroom worden de incassotermijnen naar rato bepaald.

 

· Eenmalige betaling van het gehele bedrag na ontvangst van de factuur

Het te betalen lesgeld verwacht Kunstencentrum Cultura vóór de op de nota vermelde vervaldatum opIBAN rekeningnummer: NL35RABO0395187028 t.n.v. Stichting Cultura o.v.v. het factuur- en debiteurnummer.

Bij niet tijdige betaling is Kunstencentrum Cultura helaas genoodzaakt wettelijke rente- en invorderingskosten in rekening te brengen. Hierbij komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige. Indien een leerling later in het schooljaar wordt geplaatst, wordt het verschuldigde lesgeld naar evenredigheid aangepast.

 

8. Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand behoudt Kunstencentrum Cultura zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan Kunstencentrum Cultura de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.

 

9. Huishoudelijk reglement

Cursisten en hun begeleiders worden geacht het huishoudelijk reglement van Cultura te respecteren, alsmede de reglementen die gelden op locaties waar Kunstencentrum Cultura lesruimtes huurt. Het huishoudelijk reglement van Cultura wordt op verzoek toegestuurd.

 

10. Aansprakelijkheid

Cultura kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van cursisten en bezoekers. Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid van Cultura wordt vastgesteld. Cursisten worden geacht de veiligheidsinstructies op te volgen.

 

11. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Kunstencentrum Cultura jouw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer ene-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Kunstencentrum Cultura gebruikt jouw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van je inschrijving en de uitvoering van de met jou gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten en om deze informatie zoveel mogelijk op jouw interesses af te stemmen.Cultura verstrekt de gegevens niet aan derden. Je kunt jouw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met de cursistenadministratie van Cultura. Verwijdering is slechts mogelijk wanneer er geen betalingsverplichting meer is.

 

12. Vertrouwenspersoon/protocol

In Cultura kan, waar nodig, een beroep worden gedaan op een extern vertrouwenspersoon.

 

13. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal

Kunstencentrum Cultura behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer je daar op voorhand bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij je ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer je bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidsmateriaal, dan verzoeken wij je ons eveneens daarover te informeren.

 

14. Publicatie inhoud cursussen en tarieven en Algemene Voorwaarden

Aan de publicatie van cursusprijzen, inhoud van de cursussen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden aan Cultura. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur.