Algemene voorwaarden boeken popstudio

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes uitgebracht door Stichting Cultura, gevestigd te Ede. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Cultura en klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding door Cultura of indien door Cultura uitvoering wordt gegeven aan de
 2. Cultura behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door klant schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door Cultura pas zullen aanvangen c.q. worden voortgezet na vooruitbetaling of betaling van een voorschot.

 

Reserveringen en Betalingen

 1. Reserveringen kunnen online worden gemaakt via onze website of telefonisch.
 2. Betalingen dienen vooraf te worden voldaan en kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op onze website.
 3. De standaardhuurprijs bedraagt €35 per 4 uur, tenzij anders vermeld.

 

Tijdvakken en Beschikbaarheid:

 1. Tijdvakken voor boekingen zijn beschikbaar van 09:00 – 13:00, 13:30 – 17:30, en 18:00 – 22:00, behalve op vakantiedagen en feestdagen, waarbij de laatste boekingen tot 20:00 worden geaccepteerd.

 

Faciliteiten en Verantwoordelijkheden:

 1. Elk poplokaal wordt voorzien van basisfaciliteiten, namelijk: 1 Drumstel, 1 Basversterker, 2 Gitaarversterkers, Zanginstallatie met 3 microfoons, Keyboard en piano
 2. Voor vragen, assistentie of klachten kunt u altijd contact opnemen met onze verhuurafdeling of klantenservice.

Annuleringen en Wijzigingen:

 1. Reserveringen kunnen niet worden geannuleerd nadat de betaling is verwerkt. Terugboeking van het betaalde geld is niet mogelijk.
 2. Bij annulering wordt het reeds betaalde bedrag bewaard als tegoed voor een toekomstige boeking.
 3. Wijzigingen in boekingen kunnen niet worden aangevraagd of doorgevoerd nadat de reservering is bevestigd.

Aansprakelijkheid Cultura

 1. Het verblijf van de klant in Cultura is op diens eigen risico.
 2. Cultura is niet aansprakelijk voor door klant of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die al dan niet verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel doorhaar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering door de assuradeur worden gedaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000, — (zegge: vijfduizend euro).
 4. Cultura is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Cultura is evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van goederen van klant, die op enige wijze in Cultura verblijven.
 6. Klant vrijwaart Cultura voor iedere aanspraak van derden.
 7. Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die de klant mocht toebrengen aan Cultura, in de ruimste zin van het woord.
 8. Klant is verplicht om het door Cultura bepaalde en daaruit voortvloeiende schadebedrag te vergoeden.

 

Niet-nakoming

 1. Voor zover klant niet aan één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden voldoet, is Cultura, zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens klant op te schorten c.q. de overeenkomst met klant door middel van eenzijdige kennisgeving te Klant blijft verplicht aan haar betalingsverplichting(en) te voldoen.
 2. Ingeval van wangedrag aan de zijde van klant (zulks ter beoordeling van Cultura), is Cultura te allen tijde bevoegd de toegang tot Cultura aan de betreffende personen te ontzeggen en hen zo nodig daaruit te (doen) verwijderen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Cultura gerechtigd door middel van eenzijdige kennisgeving de overeenkomst met de klant te beëindigen. Cultura blijft gerechtigd de tot dan toe door haar uitgevoerde prestaties bij klant in rekening te

 

Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Cultura en klant is Nederlands recht van
 2. De rechtbank in het arrondissement waarin Cultura is gevestigd is bij uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen

 

Door het maken van een reservering gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via verhuur@cultura-ede.nl of via (0318) 672 800